top of page
מענקים לנסיעות מחקר וכנסים אקדמיים

כמדי שנה, גם בשנה זו עמותת אימגו מעניקה מלגה כספית לצורך נסיעה לכנס או למחקר בחו”ל. גובה המלגה ומספר המענקים ייקבעו בהתאם ליכולותיה הכספיות של העמותה.
רשאים להגיש בקשה למלגה סטודנטים לתואר מוסמך, דוקטורנטים, וחוקרים שאין ברשותם קרן לקשרי מדע ומחקר, ואשר שילמו דמי חבר לעמותה.

Ravenna_Basilica_of_Sant'Apollinare_Nuov

על המועמדים להגיש את המסמכים הבאים:

  1. קורות חיים

  2. מכתב המלצה

  3. תקציר הפעילות המתוכננת (עד 300 מילים), כולל פירוט כספי

  4. אישור הפעילות המבוקשת על-ידי המנחה או לחילופין, הצגת הזמנה מחו”ל

את המסמכים יש להגיש עד 9.3.2019, בדוא”ל לכתובת: imago.medievalart@gmail.com
עם נושא: מלגת אימגו 2019

הזוכה/ים במלגה יוכרז/ו בכנס אימגו הקרוב אשר יתקיים באוניברסיטה הפתוחה, רעננה, ב-10.4.2019.

bottom of page